Snymeester 960 HVMKR3C1

Alumini - GK

Die Huiskomitee

Die Huiskomitee van Huis Voortrekker bestaan uit 10 huislede. 'n Verkiesing word jaarliks gehou waarop stemgeregtigde inwoners vir kandidate stem wat staan vir die verskeie portefeuljes.
 

Die Huiskomitee bestaan uit tien lede wat op die volgende portefeuljes dien:

2015 - 2016

Portefeulje

Naam

Beskrywing

Voortsitter

Willem du Plessis

Dien as Voorsitter by alle vergaderings.

Sien toe dat die Huiskomitee al hul pligte nakeurig uitvoer.

Sien toe dat reg en geregtigheid te alle tye geskied.

Ondervoorsitter

Paul Kruger

Staan die voorsitter by in die uitvoering van sy pligte.

Neem waar as Voorsitter indien die Voorsitter afwesig is.

Ienkvoog

Paul Kruger

Behartig alle aktiwiteite van die Huis met die Penkoppe.

Verseker Penkoppe word verantwoordlik hanteer. 

Sien om na Penkoppe se geestelike, akademiese - en fisiese lewe.

Is die skakel persoon tussen die huis en penkop ouers.

Sekretaris

Burger Kriel

Behartig alle kennisgewing en sakelyste van vergaderings. Hou notule gedurende vergaderings. Is verantwoordilk vir alle publikasies wat die naam van die Huise bevat.

Administrasie en Finansies 

Rickus Swanepoel

Hanteer UP - Lyste en Kampplasings. Behartig algemene instandhouding van die perseel. Hanteer kontrakte en algemene finansies.

Akademie

Rickus Swanepoel

Stel akademiese raadgewers aan penkoppe voor. Lewer verslag oor penkoppe se akademie aan die Ienkvoog

Dissipline

Willem du Plessis

Teken alle oortredings aan en reik HK - daagings uit. Gaan na dat die straf wat toegedien is uitgevoer word. Is verantwoordelik vir die sekuriteit van die huis.

Kultuur Ekstern

Janco Cronjè

Is verantwoordelik vir Ienkmelodienk, Serrie en ander Kulturele aktiwiteite buite die huis. Reël ook kultuur uitstappies vir die Huis na bv. Die Voortrekker Monument om ons kultuur te ervaar.  

Sport en Geestelik

Jurie de Villiers

Verantwoordelik vir alle sport reëlings van die Huis met UP en ander instansies. Moet borge vir die onderskeie sporte bekom. Moet afrigters vir elke sportsoort reël. Verantwoordelik vir die Huis se geestelike lewe. Reel weeklikse byblestudie. Hanteer afsluiting elke aand.

Bemarking

Hein Hurter
Ruan Landsberg
 

Is verantwoordelik vir werwing van Penkoppe en verkenners. Sorg vir Bemarking T.O.V Sport, Kultuur en Jool. Verantwoordelik vir advertensies in tydskrifte, koerante en sosiale media. Reël bemarkingstoere.

Sosiaal en Ontspanning

Phillip Buys

Verantwoordelik vir alle sosiale aktiwiteite van die Huis, hetsy intern of ekstern. Kontakpersoon vir ander huise, verenigings en instansies. Verantwoordelik om saam die Jool - HK te skakel met dames Koshuise.

Jool

Phillip Buys

Is verantwoordelike vir alle reelings i.t.v pot - en - pons. Reël Jool en pot-en-pons saam met kleding HK. Moet n Jool - Komittee aanstel. Veranwoordelik vir alle welsynaksies van die huis.

Kultuur Intern

Janco Cronjè

Reël huisweek, die eerste week van die tweede semester. Reël Eksamenete etc. voor die Novemeber Eksamen. Verantwoordellik vir alle geslote kultuur aktiwiteite van die Huis.

Kleding

Janco Cronjè

Verantwoordelik om, saam met onderskeie HK-lede, klere vroegtydig te bestel en aan te koop. Verantwoordelik vir HK - Huisdrag.

Titanic Kaptein

Phillip Buys

Is verantwoordelik vir die Titanic i.t.v. voorraad, toerusting en instandhouding. Is verantwoordelik om alle fondsinsameling van die huis te reël.

Is verantwoordelik vir die handhawing van goeie orde, en die nakoming van die Reglement en Reëls deur die inwoners van die Huis.

Moet toesien dat die regte, privaatheid en eiendom van die individu beskerm word.

Is verantwoordelik vir die bevordering van die geestelike-, sosiale- en intellektuele lewe van die inwoners van die Huis.

Is verantwoordelik vir interne reëlings in die Huis, ten einde die goeie gang van sake te verseker en die administrasie van die Huis na wense te laat funksioneer.

Behartig die belange van die Huis m.b.t. interne sowel as eksterne aangeleenthede.

Is by magte om subkomitees te benoem wat die Huiskomitee sal bystaan in die uitvoering van take.

Vergader een keer per week (uitgesonderd vakansies), met dien verstande dat:

  • 'n Spesiale Huiskomitee-vergadering in opdrag van die Voorsitter belê kan  word.
  • 'n Kworum op enige vermelde Huiskomitee-vergadering deur ses HK-lede gevorm sal word.

Is verantwoordelik vir alle opdragte en pligte wat aan die lede gesamentlik of afsonderlik, addisioneel tot hul onderskeie portefeuljes, opgedra kan word.

Die Voorsitter is in beheer van die Huiskomitee en so ook in beheer van die Huis. Hy moet toesien dat sake vlot verloop.

Die HK-lid bemoeid met die portefeulje Finansies is verantwoordelik vir die bestuur van die Huis se finansies.

Die HK-lid bemoeid met die portefeulje Sekretaris is verantwoordelik vir die skrywe van alle kennisgewings en notules tydens vergaderings. Hy is ook verantwoordelik vir enige korrespondensie wat verband hou met die koshuis.

Die HK-lid bemoeid met die portefeulje Ienkvoog behartig alle aangeleenthede betreffende die eerstejaars in die regsgebied van Huis Voortrekker.

Die HK-lid bemoeid met die portefeulje JOOL is verantwoordelik vir alle reëlings wat i.v.m. Jool getref moet word.

Die HK-lid bemoeid met die portefeulje Administrasie is verantwoordelik vir die algemene netheid en instandhouding van die huis(e) en grondgebied(e).

Die HK-lid bemoeid met die portefeulje Geestelik en Kultuur is verantwoordelik vir die bevordering van die kulturele aspekte van die Huis. Is ook verantwoordelik vir die omsien van die Huis se geestelike en godsdienstige behoeftes.

Die HK-lid bemoeid met die portefeulje Sport is verantwoordelik vir alle sportreëlings en moet die Huis verteenwoordig op alle vergaderings van die Universiteit van Pretoria se Sportkomitee.

Die HK-lid bemoeid met die portefeulje Bemarking is verantwoordelik vir alle werwing van eerstejaars sowel as studente wat reeds aan die UP studeer  (Verkenners).

Die HK-lid bemoeid met die portefeulje Sosiaal en Ontspanning is verantwoordelikvir die reëling van alle sosiale aktiwiteite in die Huis, hetsy intern of ekstern.

Die Huisvader

Die pligte van die Huisouers is om toe te sien dat die Huiskomitee hulle pligte tot die beste voordeel van die Huis uitvoer.

Die Huisvader maak ook deel uit van die tugkomitee wat ernstige oortreders, t.o.v die huisreëls, regverdig te straf.

Omdat die Huisvader 'n gesagdraende figuur is, kan die ouers eerder probleme en klagtes met die Huisvader opneem.

Christoffel Joubert

Alumni Komitee & Bestuursraad:

Die bestuurspan bestaan uit die volgende lede en staan die koshuis by met die bestuur van die koshuis

  • Barend Steyn
  • Leon Fourie
  • Anna Opsies
  • Johan Veldman
  • Adri Smit

 

[Tuisblad] [Geskiedenis/Kultuur] [Alumini/HK] [Akademie] [Sport] [Sosiaal] [Aansoeke] [Kontak Ons]